Núi vây cây cỏ khói lên lưa
Đưa đến thành mới rồi thành xưa
Ở chốn miếu đền ca múa cũ
Trên chăn đệm ấm ngó cuộc cờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)