Ngựa quỵ giữa đường
Lá rụng sau lưng
Tình đôi ta run
Mặt trời rẩy.