Dễ bỏ ngôi vua, khó bỏ chồng
Chàng ơi lòng thiếp thấu hay không
Nhớ khi vẩy nước đùa nhau trước
Đâu biết ngày sau tủi má hồng