Cung lạnh bơ vơ phận nữ hoàng,
Tình si chẳng ngại bỏ ngai vàng.
Khăn trầu ngỏ ý trao tình thiếp,
Ngôi báu hồi môn gởi chỗ chàng.
Trước điện gả chồng đau đạo nghĩa,
Trong chùa nhổ cỏ thảm cương thường.
Ngàn năm đen bạc lòng khanh tướng,
Duyên phận trao chi đứa tiểu lang.


10-2018