Tặng đồng chí Minh Tâm ở công trường Đèo Nai, mỏ Cẩm Phả

Hòn đá quá nặng.
Nhờ tay, Tâm ơi!
Tâm ghì tay thẳng:
Đá lên, xe dời.

Con gái Hải Ninh
Đi làm thợ mỏ
Ai đừng có khinh
Mạnh như cần gió.

Tảng đá cao cao
Một trèo hất đổ.
Nam mà bằng beo,
Nữ xin bằng hổ.

Cái tầng thiên thẹo
Chị đẽo cho bằng.
Cuốc hay là kéo?
Đá nhào băng băng.

Cái xe có bò,
Tâm đến xe dậy,
Cái xe có cặm,
Tâm đến xe đi.

Tâm vừa hai mươi,
Trẻ như chế độ.
Tay cuốc miệng cười,
Đời thơm nắng gió.

Trên đèo dưới biển
Than đẹp than huyền,
Đời than trẻ lại
Với người thanh niên.

Tâm ơi, giúp tay!
Tâm ơi đẩy hộ!
Tâm như ánh ngày
Chói tràn mọi chỗ...


Cẩm Phả, 8-1953

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]