Tập thơ vùng mỏ

Trời mỗi ngày lại sáng

Biển rộng sông dài