Bao đắng cay chưa đầy thúng kén
Lại dưới đèn hờn oán ươm tơ
Người mặc lụa chẳng biết cho
Uyên ương thêu áo đặng phô sang giàu

tửu tận tình do tại