Ta không có súng, liều thân
Xông ra cướp súng thực dân mới tài.
Súng người quay lại bắn người
Nhãn tiền quả báo, cha đời thực dân!


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958