Đèo cao thì mặc đèo cao,
Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đèo.
Đường lên hoa lá vẫy theo,
Ngắt hoa, cài mũ tai bèo ta đi.


Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002
2. SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000