Đèo cao thì mặc đèo cao,
Trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000