Trăm lẻ tám khúc mù mây,
Bốn mươi tám bến thấy trời lộ ra.
Quỷ Môn Quan chớ bảo xa,
Người trong bốn biển đều là anh em.