Trước đây bạn có phú lăng vân
Dải ấn vàng sao để lỡ thân
Đầu bạc, mắt hoa ra chức lại
Gái chồng, trai vợ ngóng non ngàn
Vật trong bọc vẫn say lòng dạ
Mặt trước gương không thắm sắc xuân
Lời gửi các ông nên tiến cử
Mổ gà để được quán quê gần.