Tình cảnh ấy nước non này,
Dẫu không Bồng Đảo cũng Tiên đây.
Hành Sơn mực điểm đôi hàng nhạn,
Thứu Lĩnh đen trùm một thứ mây.
Lấp ló đầu non vầng nguyệt chếch,
Phất phơ sườn núi lá thu lay.
Hỡi người quân tử đi đâu đó,
Đến cảnh sao mà đứng lượm tay.


(Theo bản khắc 1922)

Quan Hậu là chỉ chức quan hậu bổ, nghĩa là lãnh làm việc quan mà chực chỗ khuyết đợi bổ vào.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008