Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông,
Tưởng rằng ốm dậy hoá ra không!
Một tuồng rách rưới con như bố,
Ba chữ nghêu ngao vợ chán chồng.
Đất biết bao giờ sang vận đỏ?
Trời làm cho bõ lúc chơi ngông!
Gần chùa gần cảnh ta tu quách,
Cửa Phật quanh năm sẵn áo sồng.


Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 44