Bé đầu bù học đòi câu cá
Ngồi trên rêu mắt ngó đăm đăm
Khách qua đường gọi hỏi thăm
Nó e cá sợ nên làm thinh luôn

tửu tận tình do tại