Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 13/12/2020 08:28 bởi tôn tiền tử
Hướng Quang Khiêm 向光謙 tự Mai Tu 梅修, quê Đào Nguyên, Hồ Nam. Năm 1849 niên hiệu Đạo Quang thi đỗ cao tại địa phương được đưa vào triều làm bạt cống trong Quốc Tử Giám. Sau làm tri huyện Tuyên Ân. Trước tác có Tần nhân trạch tàng cảo 秦人宅藏稿.