Có rơi vào hang cọp?
Chẳng thấy tin tức về.
Theo Động Đình trẩy xuống,
Đến Mạt Lăng mải mê.
Sống chết không ai biết,
Vợ con khóc tỉ tê.
Chiêu hồn nhiều bạn đến,
Động đao gọi trở về.

tửu tận tình do tại