Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 24/04/2019 21:50 bởi tôn tiền tử
Hàng Thế Tuấn 杭世駿 (1695-1772) là thi nhân, học giả Thành, tự Đại Tông 大宗, hiệu Trí Quang cư sĩ 智光居士, cuối đời hiệu Tôn Đình lão dân 秦亭老民, người Nhân Hoà, Chiết Giang (nay là Hàng Châu). Đầu năm Càn Long đậu bác học hồng từ, làm biên tu, quan đến ngự sử, vì dâng thư nói thẳng “Cách dùng người của triều đình, nên xoá cách nhìn phân biệt Mãn Hán” nên bị bãi về. Cuối đời chủ giảng ở Việt Tú, thư viên Yên Định, học thức uyên bác. Từng khảo đính thập tam kinh, nhị thập tứ sử. Tác phẩm có Chử sử diên nghi, Đạo đường văn tập, Đạo đường cổ thi tập.