Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thực Hiền (11 bài)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Lệ Ngạc (4 bài)
- Trịnh Tiếp (7 bài)
- Nghiêm Toại Thành (1 bài)
Tạo ngày 24/04/2019 20:57 bởi tôn tiền tử
Kim Nông 金農 (1687-1763) là thi nhân kiêm hoạ gia thanh, tự Thọ Môn 壽門, hiệu Đông Tâm 冬心, Kê Lưu sơn dân 稽留山民, Khúc Giang ngoại sử 曲江外史, người Chiết Giang, Tiền Đường (nay là Hàng Châu) đầu đời Càn Long, thi bác học hồng từ không đậu, lấy thư hoạ làm nghề, là một trong Dương Châu bát quái. Tác phẩm có Đông Tâm tiên sinh tập.