Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 25/04/2019 21:39 bởi tôn tiền tử
Nghiêm Toại Thành 嚴遂成 (1694-?) là thi nhân đời Thanh, tự Tùng Chiêm 崧占 và Hải San 海珊, người Ô Trình, Chiết Giang (nay là Ngô Hưng), tiến sĩ năm Ung Chính thứ 2, làm tri châu Tung Minh. Năm đầu Càn Long lại thi khoa bác học hồng từ, nổi tiếng về thơ, người sau gọi ông cùng Lệ Ngạc, Tiền Tải, Vương Hựu Tằng, Viên Mai, Ngô Tích Lân là Chiết Giang lục gia. Tác phẩm có Hải San thi sao.