Trên đầu không chắn muốn lên trời
Thông kín sông Ngân hẳn có nơi
Gợn sóng phong trần trong cõi tục
Bánh xe ngọc chớ để vương rơi

tửu tận tình do tại