Che núi đình đô bụi bốc dầy
Một hàng liễu gió quất người bay
Bướm xoè cánh đợi trưa phơi nắng
Sen lộ gương chờ thu chuyển may
Bạn bảy năm chơi tình tạm gói
Chí muôn ngày gắng việc toàn sai
Nghiệp danh sơn mái nghèo không phụ
Sử thảo đủ rành lỗi trước đây

tửu tận tình do tại