Học thơ như mới học thiền
Chưa biết liền hỏi chớ nên đận đà
Một mai chính pháp hiểu ra
Những gì mình viết đều là văn chương


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)