Chiêu Dương ngủ dậy điểm trang nhòa
Chẳng biết sau lưng ngoảnh ánh tà
Nếu để quay đầu nhìn chốc lát
Phấn mầu này dám đọ cung Vua