Trăm nghìn đèn hắt sáng rèm,
Hầu như ý của người xem chưa vừa.
Bệnh ta chỉ thú quê mùa,
Đêm châm đèn ngắm thềm nhà cỏ tranh.