05/02/2023 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Triệu Bá Ngư
贈趙伯魚

Tác giả: Hàn Câu - 韓駒

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 16/09/2010 19:36

 

Nguyên tác

學詩當如學參禪,
未悟且遍參諸方。
一朝悟罷正法眼,
信手拈出皆成章。

Phiên âm

Học thi đương như học tham thiền,
Vị ngộ thả biến tham chư phương.
Nhất triêu ngộ bãi chính pháp nhãn,
Tín thủ niêm xuất giai thành chương.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Học thơ như mới học thiền
Chưa biết liền hỏi chớ nên đận đà
Một mai chính pháp hiểu ra
Những gì mình viết đều là văn chương
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Câu » Tặng Triệu Bá Ngư