Tàu Mỹ mỗi ngày ba lần bay qua
Bà không bắt xuống hầm ẩn nữa
Bà nheo mắt theo tay cháu chỉ
Chúng nó vớt mìn dọn bến quê ta!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999