Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Chim kêu hoa rụng nước về đâu
Việc đời ngao ngán gì hơn nữa
Hay dở khôn qua nấm thổ khâu


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)