Hồn về giời thẳm, phách về âm
Tuổi trẻ mày xanh trót đã lầm
Ba thước cô phần đâu đó tá
Mỗi tuần hàn thực lệ đầm khăn


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)