Ngập ngừng chưa nói đã châu rơi
Nghìn dặm tin mong phút lỡ rồi
Tựa cột nghĩ thầm chua xót nỗi
Bên đèn vắng vẻ dạ khôn nguôi


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)