Một phong thư gửi, lệ đôi hàng
Xin chớ ngâm sầu gợi mối thương
Ngẫm lại xưa nay đều thế cả
Biết boa má phấn nhuộm bùn vàng


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)