Khó hợp hay đâu cũng khó lìa
Nước triều đêm có bóng chiều về
Nhạn vàng, ve ngọc đà rơi hết
Mây sóng thương ai buổi cách chia


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)