Ngẫm lời bạc mệnh thực không lầm
Thấm thoắt mày ngài được mấy lăm
Mây nước cách vời bao dặm thẳm
Giữ ai không ở luống âm thầm


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)