Ấn tín ngọc còn chờ được cấp
Nay cũng xin biệt trước đồng liêu
Ví như ấn, chiếu có liền
Ngựa hay tôi đã phóng lên cầu rồi

tửu tận tình do tại