Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 09:16

留別

玉節隨東閣,
金閨別舊僚。
若為花滿寺,
躍馬上河橋。

 

Lưu biệt

Ngọc tiết tuỳ đông các,
Kim khuê biệt cựu liêu.
Nhược vi hoa mãn tự,
Dược mã thướng hà kiều.

 

Dịch nghĩa

Ấn ngọc còn chờ cấp,
Nhưng cũng từ biệt các bạn đồng liêu.
Nếu có ấn ngọc và chiếu chỉ,
Tôi sẽ lên ngựa vượt cầu sông.


Tác giả sắp đi sứ, làm bài này lưu biệt các bạn đồng liêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ấn tín ngọc còn chờ được cấp
Nay cũng xin biệt trước đồng liêu
Ví như ấn, chiếu có liền
Ngựa hay tôi đã phóng lên cầu rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn chờ ấn ngọc triều đình,
Nhưng nay cũng biệt lưu tình đồng liêu.
Nếu như có ấn, chiếu điều,
Tôi bay lên ngựa vượt liều cầu sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời