Đêm thu nghe tiếng chày giặt áo
Cắt may giành để gửi phương xa
Tiếng nhỏ thấm ướt móc sa
Vang thầm như thể chưa qua sương ngần
Cây bên ngoài song lan chắn được
Lạnh thấm vào rèm gió khôn ngăn
Xứ nào vọng tới mây ngàn
Nghe chày giặt áo đau buồn lòng ai.