24/05/2024 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt
留別

Tác giả: Dương Ngưng - 楊凝

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 09:16

 

Nguyên tác

玉節隨東閣,
金閨別舊僚。
若為花滿寺,
躍馬上河橋。

Phiên âm

Ngọc tiết[1] tuỳ đông các[2],
Kim khuê[2] biệt cựu liêu.
Nhược vi hoa mãn tự[3],
Dược mã thướng hà kiều.

Dịch nghĩa

Ấn ngọc còn chờ cấp,
Nhưng cũng từ biệt các bạn đồng liêu.
Nếu có ấn ngọc và chiếu chỉ,
Tôi sẽ lên ngựa vượt cầu sông.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ấn tín ngọc còn chờ được cấp
Nay cũng xin biệt trước đồng liêu
Ví như ấn, chiếu có liền
Ngựa hay tôi đã phóng lên cầu rồi
Tác giả sắp đi sứ, làm bài này lưu biệt các bạn đồng liêu.

[1] Là ấn tín bằng ngọc, phù hiệu của sứ giả nhà vua.
[2] Đông các và kim khuê đều là các mỹ tự để chỉ triều đình.
[3] Ý nói nhận được ấn ngọc và chiếu chỉ của vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Ngưng » Lưu biệt