Đêm xuân ngoài bến nước tràn sông
Thuyền lớn tầu to nhẹ tựa lông
Uổng phí trước nay bao sức đẩy
Ngày nay thoải mái chạy xiên dòng.