Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 07/08/2014 06:34 bởi tôn tiền tử
Chu Chi Anh 週之瑛 hiệu Nghiên Phân 研芬, người Gia Thiện, Chiết Giang, vợ kế của người cùng quê Đinh Đình Loan 丁廷鸞, tri huyện Giang Tô. Tác phẩm có tập thơ Vi Vân thất thi 薇雲室詩.