Gió xuân đến Dao Đài một tối
Tiêng quyên như dục giã, không về
Thương hoa rụng muốn gom nhưng nản
Sách hết chờ yến ngậm bùn qua

tửu tận tình do tại