Mưa dầm tạnh
Gió hạ nồng
Ve liễu rộn tiếng đồng
Vườn xinh lầu đẹp hồ rung sóng
Cá nhảy động sen mòng

Màn the mỏng
Nhẹ quạt lông
Nằm chiếu trúc nhà mênh mông
Lúc thì ta định, khi trời định
Chẳng gì cũng tiên ông

tửu tận tình do tại