Mưa chiều tạnh
Gió hiu hiu
Rừng âm u in bóng thuyền câu
Tựa lầu trông nắng xế

Ngóng nhìn xa
Nhớ thuở nào
Thuyền đi tựa Mạc Sầu ẩn hiện
Thạnh Thành đã sang thu

tửu tận tình do tại