Xuân lại đến
               trên cành đông hết lá
Trời dồn hương
               ngàn tia ấm bao la
Em đã đến
               giữa Xuân đời
                                   bất tận
Tự bao giờ
               tha thiết
                            tiếng chim ca...


Nguồn: Cao Quảng Văn, Về đâu mây trắng (thơ), NXB Thanh niên, 2001