Cho thu Đà Lạt

Tình yêu là năm, là tháng
Ngọt bùi cay đắng có nhau
Tình yêu là khi tóc bạc
Vẫn xanh giấc mộng ban đầu


Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995