Khai bút làm thơ tặng mỹ nhân
Lại e thơ thiếu vẻ thanh tân
Thôi ta cầu chúc em không tuổi,
Như đoá mai vàng mãi mãi xuân.


London, 10 giờ sáng 1.1.2022