Rửa tay thích nước xuân
Nước thơm tay như biếc
Làm sóng gợn lăn tăn
Im lìm cá sợ nấp
Bực ngồi xuống cát luôn
Hoa trôi không thể vốc

tửu tận tình do tại