Qua suối rồi qua suối,
Ngắm hoa lại ngắm hoa.
Gió xuân trên sông thổi,
Tìm ông chợt tới nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.