Ngựa hèn nơi đồng nội
Chỉ mong có cỏ ăn
Người khiến ngựa chợt đến
Lùa lên đường dặm ngàn
Thặng hoàng đâu có phải
Nào dám uổng tàu chăn
Mang nặng sức không nổi
Hý lên trời buồn than
Khổ cho gặp ai cũng
Bộ dàm tấm tắc khen

tửu tận tình do tại