Sáu mươi tuổi ngoại chẳng còn cầu
Nạn trải đã nhiều thảy hết sầu
Vận kiếp nghìn năm giây lát đến
Cương thường muôn thuở một thân lưu
Muốn bền đạo lực nhờ ma lực
Sao lại thân tù học Sở tù
Sống chết nghiệp đời nay dứt hẳn
Mũ vàng quê cũ dạo quên mau

tửu tận tình do tại