Đóng cửa qua rồi cảnh sắc xuân
Nâng bình khuây khoả mỗi khi buồn
Nghe mưa mỗi bóng lòng thêm rộn
Vung kiếm ngang trời khí vẫn còn
Bắn hổ từng ham theo Lý Quảng
Nghe gà vẫn dậy học Lưu Côn
Nước nhà hai tiếng lòng canh cánh
Đẫm vạt áo xanh ngấn lệ tuôn

tửu tận tình do tại