Tháng năm giục quế già hoa héo
Đền đài xưa không lại hương thu
Thương dòng nước dưới cầu Ô Thước
Nhắm Xương Môn bờ bắc chảy về

tửu tận tình do tại