Cầu Bạch Liên tạm dừng thuyền lại
Bóng liễu râm phơ phất dòng trôi
Hoang vắng cả lầu ca đài múa
Qua Tô Châu mưa hạ đầy trời

tửu tận tình do tại